Warsztaty fotograficzne

SzkoleniaFoto.pl

Regulamin

Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

szkoleniafoto.pl to projekt związany ze spotkaniami autorskimi, plenerami, a także kursami dokształcającymi - skierowane są do osób zainteresowanych fotografią.
O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona ( podana w konkretnych szkoleniach )
Organizator : Łukasz Brodala prowadzący działalność gospodarczą , siedziba firmy : 63-714 Kobierno, Smoszew ul.Kalinowa 8 , NIP :621-168-94-44 , REGON : 321477794
Uczestnik : osoba, która zapisała się na szkolenia fotograficzne / warsztaty

1. Zapisy na szkolenia / warsztaty

1.1. Zapisy następują za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego na stronie szkoleniafoto.pl. Po wysłaniu formularza dostaną Państwo maila zwrotnego z danymi do wpłaty (w przypadku braku odpowiedzi, proszę sprawdzić folder “spam”).

2. Płatność

2.1. Potwierdzeniem uczestnictwa oraz gwarancją miejsca na warsztatach jest wniesienie opłaty. W celu rezerwacji miejsca wymagana jest wpłata bezzwrotnego zadatku wpłaconego na konto bankowe w wysokości 50 % ceny.

2.2. Płatność - zadatek należy uregulować w terminie do 3 dni od wysłania zgłoszenia. Cała kwota musi być uregulowana najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów, chyba że Uczestnik zapisał się w terminie krótszym niż 7 dni to wówczas opata powinna być uregulowana w całości niezwłocznie po zapisie na szkolenie.

2.3. W przypadku braku opłaty w wyżej wymienionym terminie, osoba zostaje skreślona z listy uczestników a na jej miejsce zostanie zapisana inna osoba natomiast zadatek przepadnie.

2.4. W przypadku opłaty po upływie powyższego terminu należy dokonać ponownej rejestracji przez formularz zgłoszeniowy.

2.5. W przypadku zapisu w terminie poniżej 7 dniu od daty ich rozpoczęcia gwarancją miejsca jest opłata całości w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego lub kolejnym dniu roboczym. Wniesiona opłata jest bezzwrotna.

2.6. Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa w przypadku dokonania opłaty po upływie terminu 3 dni od daty wysłania zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy, jeśli okaże się, że w wyniku skreślenia z listy uczestników, a co za tym idzie zwolnienia miejsca, na miejsce wcześniejszej rezerwacji zapisał się inny uczestnik.

2.7. Zaliczka lub 50% opłaty za warsztaty zostanie zwrócone uczestnikowi, jeśli poinformuje on drogą mailową Organizatora o rezygnacji i niemożliwości uczestniczenia w warsztatach w terminie do 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia warsztatów. Za zgodą Organizatora wpłacona kota może zostać przeznaczona na inne szkolenie lub wybrane szkolenie w innym terminie.
Jeśli uczestnik dokonał zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed planowaą datą rozpoczęcia warsztatów i opłacił szkolenie nie przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty. Ma jednak możliwośc wyznaczenia osoby na zastępstwo , powinien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Organizatora w formie mailowej lub telefonicznej.

2.8 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów lub szkoleń. Uczestnicy zostaną o tym poinformowano drogą mailową. W tym przypadku Organizator zwraca uczestnikom całość wniesionej opłaty, chyba że uczestnik wyrazi prośbę o przeniesienie wpłaconej kwoty na ustalony przez Organizatora nowy termin szkolenia.

3. Odpowiedzialność Organizatora / Procedura reklamacyjna

3.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że zostało ono spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.

3.2. Jeżeli w trakcie Szkolenia Klient lub Uczestnik stwierdzi wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora.

3.3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, reklamacje odnośnie szkoleń można zgłaszać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia szkolenia pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie na numer telefonu: 602-520-562 lub pisemnie na adres siedziby organizatora.

3.4. Reklamacja powinna wskazywać rodzaj uchybienia, określenie żądania oraz oznaczenie zgłaszającego reklamację umożliwiające jego identyfikację.

3.5. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od jej otrzymania. Każdorazowo Organizator poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji na piśmie.

4. Przebieg szkoleń / warsztatów 

4.1. Organizator zapewnia uczestnikom materiały naukowe tj. presety lub prezentacje (wymienione w poszczególnych opisach kursów ). Materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę przeznaczone są wyłącznie do prywatnego użytku uczestników. Zabrania się kopiowania i udostępniania materiałów osobom, które nie były uczestnikami kursu.

4.2. Treść wykładu jest zgodna z przedstawionymi wcześniej planem i tematyką kursu. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych modyfikacji (bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników) na prośbę wykładowcy.

4.3. W trakcie szkoleń wszystkich uczestników obowiązuje całkowity zakaz nagrywania dźwięku i wizji, chyba że wykładowca wyrazi na to zgodę i poinformuje o tym oficjalnie wszystkich uczestników. Nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu może skutkować wyproszeniem uczestnika, bez zwrotu kosztów

4.4. Za udział w szkoleniach organizowanych przez szkoleniafoto.pl Uczestnicy otrzymują Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia w danym zakresie.

4.5. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest odpowiednia frekwencja Uczestnika na szkoleniu , wymagana jest m.in 80% obecność na zajęciach oraz podpisanie się na liście obecności udostępnionej przez Organizatora przed każdym szkoleniem.

5. Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ).
W trosce o Państwa dane osobowe, które udostępniliście podczas zgłoszenia na szkolenia fotograficzne / warsztaty wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej, poniżej przekazujemy informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych oraz przysługujących praw osobie, której dane są przetwarzane.
Jednocześnie zapewniamy, że dopełniamy należytej staranności w ochronie danych osobowych powierzonych przez Państwa naszej firmie.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Łukasz Brodala prowadzący działalność gospodarczą , siedziba firmy : 63-714 Kobierno, Smoszew ul.Kalinowa 8 , NIP :621-168-94-44 , REGON : 321477794

W jakim celu i na jakiej podstwie przetwarzamy Twoje dane osobowe :

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy / zgłoszenia na warsztaty, a w szczególności:

- możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z funkcjonalności strony internetowej
- weryfikacji poprawności danych przesłanych podczas rejestracji
- obsługi zgłoszeń na szkolenia/warsztaty/plenery fotograficzne
- prawidłowej obsługi płatności 
- obsługi reklamacji w szkoleniafoto.pl
- przesyłania informacji organizacyjnych dotyczących szkoleń i warsztatów
- obsługi wiadomości jakie do nas kierujesz
- w celach związanych ze świadczeniem usług
- przesyłania dokumentów oraz faktur VAT drogą elektroniczną
Niezależnie od RODO Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami (np. dla celów podatkowych i rachunkowych).

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, niektóre z Twoich danych możemy przekazać innym podmiotom w celu właściwego wykonania umowy:
- kontrahentom i partnerom biorącym udział w realizacji zawartej umowy, jak również w celach marketingowych usług Administratora, a co za tym idzie prowadzonych przez Administratora stron na portalach społecznościowych - podstawą tych działań jest uzasadniony interes Administratora 
- poczcie i firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki np. voucher prezentowy
- podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane te przetwarzane są w poniżej wskazanych celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a w szczególności:

- prawidłowe działanie strony internetowej i obsługi informatycznej
- zapewnienie obsługi usług płatności online
- monitorowania bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną
- przeciwdziałanie oszustwom oraz nadużyciom
- bezpieczeństwa ruchu sieciowego dla Ciebie i pozostałych użytkowników
- monitorowanie i analizowanie Twoich zachowań w szkoleniafoto.pl w celu poprawiania działania sklepu poprzez lepsze dostosowywanie do wymagań i oczekiwań użytkowników
- obsługiwania zgłoszeń przesyłanych do nas przez formularze kontaktowe oraz adres e-mail gdy nie są one związane z realizacją zawieranej umowy / zgłoszenia na warsztaty
- archiwizowanie danych w celach wymaganych przepisami prawa
Twoje dane osobowe będą zapisywane również w plikach cookies w celu łatwiejszego logowania i wygodniejszego dla Ciebie działania strony internetowej www.szkoleniafoto.pl

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe ?

Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego na warsztaty/ szkolenia fotograficzne wymagamy od Ciebie informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi, w celu zawarcia umowy oraz obsługi płatności i są to informacje określone jako wymagane. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. W formularzu na stronie internetowej www.szkoleniafoto.pl są też pola opcjonalne - jeśli uzupełnisz te dane dobrowolnie , a co za tym idzie korzystamy z nich za Twoją zgodą, którą możesz w dowolnym momencie cofnąć. ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ). Taką opcjonalną informacją / danymi osobowymi jest np. posiadany sprzęt fotograficzny.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych :

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy / usługi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu zakończenia wykonania wybranej usługi, a po jego upływie przez okres niezbędny do :

- wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, w szczególności obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych
- ewentualnej reklamacji lub dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Jakie są Twoje prawa względem Administratora w kwestii przetwarzania danych?

- prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
- prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych. Chyba, że dane są niezbędne do celów, do których zostały pozyskane
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec nieprawidłowego celu ich przetwarzania
- prawo do cofnięcia odrębnej zgody w dowolnym momencie ( bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstwie zgody przed jej cofnięciem )
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli stwierdzisz, że dane są przez Administratora nieprawidłowo przetwarzane

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości i żądań związanych z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

6. Polityka prywatności - pozostałe informacje

6.1. Prawa autorskie dotyczące programów wykładów , wszelkich ćwiczeń praktycznych należą do Organizatora.

6.2. Uczestnikiem może być każda osoba zainteresowana szkoleniami, która ukończyła 18 lat . Osoby nieletnie mają obowiązek posiadania pisemnego pozwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów.

6.3. Najpóżniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia / warsztatów Organizator wysyła szczegółowe informacje na adres e-mail podany w formularzu.

6.4. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć i filmów video ze swoim wizerunkiem na stronie internetowej organizatora oraz na fanpagu szkoleniafoto.pl. Zdjęcia i filmy mają na celu dokumentację wydarzenia. Nagrania video nie mogą być dłuższe jak 15 minut.

6.5. Organizator wyraża zgodę na publikację zdjęć i filmów video ze swoim wizerunkiem na stronie internetowej Uczestnika oraz na portalach społecznościowych. Muszą być one opatrzone linkiem www.szkoleniafoto.pl w celu poinformowania, że powstały na w/w szkoleniach.

Nie mogą być one wykorzystywane do innych celów jak dokumentalne.

6.6. Uczestnik zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie oraz umieszczanie w bazie danych Organizatora , także w systemach informatycznych danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Z 2002r. Nr 101 , poz. 926 z póżn. zm.) Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania oraz usunięcia.

6.7. Organizator informuje, iz z należytą starannością dba o bezpieczeństwo danych przekazanych przez Uczestnika - wersja elektroniczna danych jest zabezpiezona pod względem informatycznym, natomiast wersja papierowa ( tj. lista obecności , anonimowe ankiety) są również zabezpieczone z należytą starannością i nie są udostępniane innym osobom trzecim.

Dane osobowe Uczestnika  - Polityka Prywatności pkt.3